میلاد امام علی(ع) و روز پدر مبارک بادمبارک باد

زان سبب ماه رجب ماه خداست که اندر آن میلاد [...]