شهریار شهر عشق

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر ایرانی بود. [...]