بازدید مهندس عبدالرضا امیری کیا ازپروژه اتفاقات قشم ودرگهان

بازدید مهندس عبدالرضا امیری کیا ازپروژه اتفاقات قشم ودرگهان