برگزاری دوره” توسعه مهارت های فردی” توسط شرکت رعد توان الکتریک

به گزارش روابط عمومی شرکت رعد توان الکتریک، به مناسبت [...]