آغازعملیات ساخت حصار محوطه مدرسه استثنایی قلعه گنج

آغازعملیات ساخت حصار محوطه مدرسه استثنایی قلعه گنج