منشور اخلاقی شرکت رعد توان الکتریک

منشور اخلاقی شرکت رعد توان الکتریک

۱- ایجاد دسترسی برابر ، به خدمات ارائه شده برای همه همکاران بدون تبعیض.(اصل برابری)
۲- احترام به شخصیت انسانی همکاران و مراجعین.(اصل احترام و اعتماد)
۳- قانون مداری و حرکت در مسیر قانون در هر شرایط.(اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری)
۴- رعایت امانت و رازداری و تلاش برای حفظ سرمایه های سازمانی.(اصل تعهد و وفاداری به سازمان)
۵- تلاش در راستای شفاف سازی و ارتقاء سلامت اداری با جایگزین روشهای نوین الکترونیکی به جای روشهای سنتی.(اصل شفافیت)
۶- پاسخگویی در چهارچوب شرح وظایف و مسئولیت های محوله.(اصل پاسخگویی)
۷- استفاده صحیح از اختیارات و جایگاه سازمانی و موقعیت شغلی.(اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی)
۸- تلاش مستمر به منظور افزایش آموخته ها و پرورش مهارتهای شغلی در راستای انجام وظایف محوله.(اصل بکارگیری مهارتهای شغلی)
۹- سرعت ،دقت، سهولت، و کیفیت در ارائه خدمات
۱۰- پیشرفت علمی و ارتقای حرفه ای، حق منابع انسانی است، با ایجاد فرصت های برابر آموزش ، راه را برای ارتقاء شغلی همه همکاران فراهم می آوریم ، در رعد توان الکتریک راه پیشرفت بر کسی بسته نیست.
۱۱- مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان و پاسخگویی به آنان ، توجه به اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری شرکت رعد توان الکتریک می دانیم.
۱۲- ترویج وفاداری سازمانی و افتخار به هویت سازمانی رعد توان الکتریک وظیفه اخلاقی و حرفه ای ماست.(منشور اخلاقی پرسنل)
۱۳- پژوهش ، تحقیق ، نوآوری و خلاقیت را زمینه ساز تحقق اهداف شرکت و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کسب موفقیت می دانیم.
۱۴- اعتقاد شرکت رعد توان الکتریک بر آن است که همواره راه بهتر و مناسب تری برای ارائه خدمات به مشتریان وجود دارد و بهبود مستمر روشهای انجام کار ، هدف روزمره شرکت می باشد.