متدولوژی رعد توان الکتریک

متدولوژی رعد توان الکتریک

رویکرد سازمان رعد توان الکتریک در استقرار سیستم ارائه خدمات فنی و مهندسی مبتنی بر طراحی و پیاده سازی یک چرخه پویا از مجموعه ای از فرآیندها می‌باشد،چرخه به این معنا که کلید این فرآیندها تنها در کنار یکدیگر معنی پیدا خواهد کرد و هرکدام به تنهایی بصورت یک جزیره دور افتاده بوده و فقط دارای جذابیت‌های ظاهری خواهند بود،این فرآیندها به عبارت دیگر چرخ دنده‌های موتور محرک پروژه می‌باشند که با اندرکنش صحیح آنها ، اهداف پروژه قابل دستیابی خواهد شد ، خروجی هر کدام ورودی فرآیند بعدی است و فقدان وجود هر کدام اگر چه در کوتاه مدت قابل چشم پوشی خواهد بود ، اما در حرکت کلان پروژه موجب حذف تدریجی سیستم خدمات فنی و مهندسی و بازگشت به رویکرد سنتی خواهد شد ،ویژگی دیگر این سیستم پویای است ، پویایی به معنی حرکت توام با نوآوری ، بهبود وضعیت و بروزرسانی مداوم است.