ماموریت شرکت رعد توان الکتریک

ماموریت شرکت رعد توان الکتریک

ارائه خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی در پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی برای کارفرمایان کشور از طریق ارائه جدیدترین روشهای روز دنیا