خط مشی شرکت رعد توان الکتریک

خط مشی شرکت رعد توان الکتریک

مدیریت سازمان رعد توان الکتریک با هدف بهبود مستمر روشها در ارائه خدمات تخصصی و جلب رضایت کلیه ذینفعان موارد زیر را دنبال میکند:

۱-افزایش دانش فنی ، صلاحیت و کارایی پرسنل
۲-تقویت روحیه مشارکت و کار گروهی و جانشین پروری
۳-حرکت سازمان به سمت مدیریت ارائه خدمات نوین در سطح ملی و جهانی
۴-توانمند سازی سازمان جهت ارائه ابزارهای خدماتی و فنی مهندسی
۵-افزایش اعتماد و رضایت کارفرمایان (مشتریان)و گسترش فرهنگ مشتری مداری در سطح سازمان
۶-فراهم آوری محیطی بالنده جهت رشد و ارتقاء پرسنل با تکیه بر چارت سازمانی پویا
۷-ارتقاء سطح کیفی و بهبود مستمر خدمات تخصصی و فنی مهندسی