خط مشی رقبا

خط مشی اخلاقی شرکت رعد توان الکتریک در قبال رقبا (خط مشی رقابت اخلاقی)

خط مشی رقابت اخلاقی رعد توان الکتریک

۱-ما به تعامل برد-برد با رقبا بر اساس حفظ حقوق مشتری پایبند هستیم و از هر گونه ضرر رسانی به رقبا در همه فعالیت های حرفه ای مانند مذاکرات تجاری ، تبلیغات و … پرهیز میکنیم.
۲-احترام به کرامت منابع انسانی رقبا و حفظ آن و پرهیز از غیبت و بدگویی نسبت به رقبا ،مشی اخلاقی ماست.
۳-رفتار غیر اخلاقی و غیر حرفه ای را با تعهد اخلاقی و رفتار حرفه ای پاسخ می‌دهیم.
۴-حفظ حریم شخصی و حقوقی رقبا ، پرهیز از دستیابی به اطلاعات محرمانه آنان و صیانت از اسرار آنان در چهارچوب قوانین خصلت ما است.
۵-پایبندی به شفافیت و قانون پذیری و پرهیز از هرگونه ارتباط دوگانه با منابع انسانی رقبا ،اساس تعامل حرفه‌ای ما با رقبا است.
۶-قانون پذیری و پایبندی به تعهدات دوجانبه و یا چند جانبه و مواجهه صادقانه ، صریح و شفاف با رقبا خصلت سازمانی ما است.