خطر Hazard و مناطق مستعد خطر HAZARDOUS

خطر درمفهوم محاوره ای به دو صورت کلی بیان می شود: طبیعی و ساخت دست بشر. خطر طبیعی مانند فوران آتشفشانی، طوفان،گردباد،سیل،زلزله،امواج گرمایی، کولاک و غیره که قابلیت پیشگیری ندارند و تنها اقدام وآمادگی بشر پیش بینی در جهت کاهش اثرات آن بوده و امکان مقابله کامل با آن نیست.اما خطر ساخت دست بشر، مانند انفجار یا آتش سوزی است.خطر ویژگی ذاتی یک ماده است که می تواند به تجهیزات انسان یا محیط زیست آسیب برساند.


بنابراین خطر شرایطی است که دارای پتانسیل صدمه به افراد، آسیب رسانی به تجهیزات، از بین بردن مواد یا کاهش کارآیی در انجام یک عمل از پیش تعیین شده باشد. به همین ترتیب می توان گفت خطر شرایطی است که تماس نا مطلوب با یک منبع انرژی را فراهم میکند که می توان آن را جزء خطرات بالقوه دانست.
مثالی از یک خطر مقدار زیاد گاز قابل اشتعال است که در یک مخزن تحت فشار نگهداری می شود. از این رو محلی که مقدار زیادی گاز قابل اشتعال را همانند تصویر زیر در یک مخزن نگهداری می کند، ‌مثالی از یک نقطه خطر است.

 hazardous area

شرایط مخاطره‌آمیز تا زمانی که اتفاق نیفتاده است وجود ندارد. یک مخاطره خاص و میزان آسیب‌پذیری نسبت به آن مخاطره با همدیگر ریسک را بوجود می‌آورند.

فرق بین RISKو HAZARD : خطر،یک منبع بالقوه آسیب رسان ولی ریسک در معرض آسیب قرار گرفتن است. یک خطر ممکن است بزرگ باشد اما به علت انجام دادن اقدامات کنترلی ریسک آن کم شود.

مناطق مستعد خطر HAZARDOUS AREA


همانگونه که در تعاریف برگرفته شده از فرهنگ لغت آمده است مناطق مستعد خطر منطقه ای است که می تواند در معرض موارد زیر قرار گیرد :
۱- بصورت تصادفی
۲- ایجاد یک شرایط خطرناک
۳- سرشار بودن از شرایط خطرناک
۴- وجود نقطه اشتعال
۵- قابلیت انفجار داشته باشد
۶- قابلیت اشتعال یا غیر اشتعال داشته باشد
۷- قابلیت رادیواکتیو داشته باشد
علیرغم بیشترین تلاش در جهت بهترین طراحی،نصب و بهره برداری، در صورت بروز خطای انسانی، از کارافتادگی ابزار و تجهیزات می تواند حاصل یکی از عوامل اشاره شده فوق باشد.این حادثه می تواند در زمان هایی که مواد قابل اشتعال ، قابل احتراق یا رادیواکتیو در حال بهره برداری و یا انباشته شده در جایی و در معرض وجود منبع نشتی و یا قابلیت ایجاد انفجار در زمانی که اکسیژن به میزان کافی و یا شرایط اکسیداسیون وجود داشته باشد اتفاق خواهد افتد.

با این دیدگاه که همواره منابع تامین کننده انرژی الکتریکی در جهت بوجود آمدن جرقه و یا تولید انرژی هدایت کننده شرایطی که باعث بوجود آمدن احتراق یا انفجار ناشی از فضای انفجار همیشه وجود دارد این شرایط منجر به آتش سوزی و یا انفجار می گردد.

hazardous area difinition