جلسه با مهندس حاتمی مدیر و مهندس کریمی بهره بردار برق حاجی آباد در خصوص قرارداد حوزه بهره برداری و اتفاقات