برگزاری جلسه با پرسنل مشترکین برق خمیر

با حضور مدیر شرکت رعد توان الکتریک و مدیر امور مشترکین برق خمیر مهندس امامی