ارزشهای شرکت رعد توان الکتریک

ارزشهای شرکت رعد توان الکتریک

صداقت ،درستکاری،پایبندی به تعهدات و اخلاق حرفه‌ای،تعهد کاری ،اندیشه جهانی ،رعایت اصول احترام متقابل ، قانون مندی ،مسئولیت پذیری و ارج نهادن به کرامت و مقام انسانی کارکنان ،جلب اعتماد گرو‌ه‌های ذینفع ،کار تیمی از ارزشهای این شرکت محسوب می‌شود