جلسه توجیهی شرکت رعد توان الکتریک برای مامورین قرائت و وصول ناحیه ۱ برق بندرعباس،با حضور رئیس مشترکین ناحیه ۱

 


جلسه مسائل مربوط به وصول مشترکین برق ناحیه ۳ بندرعباس و نماینده پیمانکار (شرکت رعد توان الکتریک -آقای مهندس خزائی) . با حضور مدیر امور ناحیه ۳ و معاونت مشترکین و نماینده پیمانکار و مامورین قرائت و وصول ناحیه