گازهای قابل اشتعال مختلف در نسبت های معینی از اختلاط با هوا قابلیت سوختن دارند به طوری که در سایر نسبت های اختلاط نمیتوانند با هوا ترکیب قابل اشتعال یا انفجار ایجاد نمایند.

گاز طبیعی نیز فقط در محدودهای خاص از نسبت های اختلاط با هوا قادر است مخلوط قابل انفجار یا سوختن تشکیل دهد.

گاز طبیعی تقریبا دًارای حد پایین اشتعال

۵درصد حجمی و حد بالای اشتعال ۱۵ درصد

حجمی می باشد.

خطرات فضای بسته

—*سطح پایین اکسیژن

*—سطح بالای اکسیژن

*—اتمسفر قابل اشتعال

*—اتمسفر سمی

—*ورود مایعات یا مواد پودری روان

*سطوح لغزنده و غیر همسطح

*موانع موجود در فضای بسته

*روشنایی و قابلیت دید کم

*خطرات الکتریکی

*سر وصدای بیش از حد

*گرمای بیش از حد

*غرق شدن در فضای عمیق حاوی مایعات

*سقوط اجسام

*حضور تجهیزات / قطعات دوار و ……..

*ورود و خروج مشکل

*وجود حیوانات مانند مار و …..

 


تعریف دیگری از خطر
خطر هر عامل یا فعالیتی است که می‌تواند بالقوه تولید خسارت کند. خطرات را می‌توان به دسته‌های گسترده تقسیم نمود: u تجهیزات کاری، مانند محبوس شدن در ماشین‌آلات u محیط کار، مانند کف نا هموار، روشنایی نامطلوب u مواد، مانند گرد و غبار، بخارات حاصل از جوش‌کاری u شرایط ‌محیطی، مثل مرزهای دمایی سرد و داغ u روش‌های کار، مانند روشهای نادرست‌ جابجایی دستی