جلسه مدیر عامل شرکت رعد توان الکتریک با آبداران اداره آبفار رودان

جلسه تودیع رئیس مشترکین برق ناحیه ۳ بندرعباس جناب مهندس ساربانی و معارفه مهندس قائدی بعنوان رئیس مشترکین جدید برق ناحیه ۳ بندرعباس با حضور دکتر حاجی زاده معاونت محترم مشترکین شرکت توزیع برق هرمزگان

برگزاری جلسه وصول مطالبات و بررسی عملکرد پرسنل مشترکین برق ناحیه ۳ بندرعباس با حضور مهندس علیپور مدیر برق ناحیه ۳ بندرعباس ، مهندس قائدی رئیس مشترکین برق و مهدی امیری کیا مدیرعامل شرکت رعدتوان الکتریک

برگزاری جلسه با پرسنل مشترکین برق خمیر با حضور مدیر شرکت رعد توان الکتریک و مدیر امور مشترکین برق خمیر مهندس امامی