آزمون ورد و اکسل

این آزمون شامل سئوالات چهارگزینه ای پایه از نرم افزارهای word و Excel می باشد. کلیه کارجویانی که تمایل استخدام در شرکت را دارند . بایستی این آزمون را بگذرانند.
حداقل نمره قبولی: ۶۰ %
تعداد سئوالات: ۲۰
مدت زمان آزمون: ۱۰ دقیقه

شما فقط یکبار می توانید در آزمون شرکت کنید .با دقت پاسخ دهید

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.